اعضای مؤسسه

میلاد عاصمی پور
مدیریت

غفار ریحانی
کارشناس مهاجرت

شیدا روستایی
مشاور حقوقی و قراردادها

هانیه خسروان
کارشناس ارتباط با مشتری